dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ

jednostka: Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ
pokój: 53        
telefon: (12) 663-14-18, wewn. 1418 
e-mail: dorota.kozicka@uj.edu.pl
funkcje: Adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ

 

 

Historyczka i krytyczka literacka; jest jednym z jurorów w poświęconym literaturze najnowszej programie TVP KulturaOd Słowa do Słowa"

Najważniejsze publikacje

Książki

Wędrowcy światów prawdziwych: dwudziestowieczne relacje z podróży (2003)

Krytyczne (nie)porządki: studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce (2012)

Redakcja

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku: między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski (2007)

Literatura – punkty widzenia – światopoglądy, red. D. Kozicka, M. Urbanowski (2008)

„Chamuły", „gnidy", „przemilczacze"... Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, wybór, opracowanie, wstęp D. Kozicka (2010)

Artykuły w czasopismach naukowych

Trygonometria czyli sztuka czytania autobiografii [rec. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, i wyzwanie], „Teksty Drugie" 2001, nr 3/4.

A nade wszystko żebym był pokorny..." – Zbigniew Herbert w ogrodzie Europy, „Ruch Literacki" 2003 (R. XLIV), z. 1.

Dwudziestowieczne podróże intelektualne (Między esejem a autobiografią), „Teksty Drugie" 2003, nr 2/3.

Podróżny horyzont rozumienia, „Teksty Drugie" 2006, nr 1-2, s. 270-285.

[Rec.   B. Grodzki, Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i formach pojemnych Czesława Miłosza, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002], „Pamiętnik Literacki" 2006, nr 4, s. 272-278.

„Prawda widzenia": o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta, „Ruch Literacki" 2006 (R. 47), z. 6, s. 597-616.

Krytyk w PRL-u, „Wielogłos" 2008, nr 1.

Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (W ostatnim dwudziestoleciu), „Pamiętnik Literacki" 2009, z. 2.

Literaturoznawca w podróży służbowej, „Litteraria Copernicana" 2010, nr 1, s. 54- 61.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych:

„Kartografowie dziwnych podróży". Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, Kraków 2004 (współautor opracowania).

Descrivere il mondo? Alcune considerazioni sulle relazioni di viaggio polacche dopo il 1989, w: La lezione dei vecchi maestri. Saggi sulla letteratura polacca 2001-2007, red. Silvano de Fanti, FORUM 2007, Universita degli studi di Udine.

Przypisy do Dzieła, w: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce, red. D. Kozicka, M. Urbanowski, Kraków 2007.

Referaty w materiałach pokonferencyjnych:

Echa włoskich wędrówek trzech wieszczów w relacjach podróżnych Jarosława Iwaszkiewicza, w: Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, red. E. Owczarz i J. Smulski, Łowicz 2001.

„Czernienie papieru" jako „porządkowanie chaosu" – „Dziennik podróży do Austrii i Niemiec" Jerzego Stempowskiego,  w:  Wędrować, pielgrzymować, być turystą, red P. Kowalski, Opole 2003.

Wołanie o kanon? Znamienne wątki dyskusji metakrytycznych na przełomie wieków, w: Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, Kraków 2005.

Podróżny horyzont rozumienia, w: Hermeneutyka i literatura – ku nowej koine, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne" Poznań 2006.

Przemożna wola konfrontacji. Sztuka patrzenia w esejach Zbigniewa Herberta, w: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, cz. II, Lublin 2006.

„Mój przyjaciel malarz". Parę słów o przyjaźni Zbigniewa Herberta z Józefem Czapskim, w: Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J. M. Ruszar, Lublin 2006.

Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem, w: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość, tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla- Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007.

„Nie ma nic na końcu książki"? – o literaturze niefikcjonalnej ostatnich lat, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2007.

Metafory metakrytyki – przenośny wizerunek krytyka literatury, w: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak- Sokołowski, Kraków 2007.

Podróże kształcą? Doświadczenie podróży w twórczości Andrzeja Stasiuka, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007.

Czy krytyk musi być kochany, czyli o narcystycznych skłonnościach krytyki literackiej, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008.

Krytyk przeciw Uniwersytetowi. O antymetodologicznych strategiach krytyki literackiej po roku 1989, w: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, Cz. II: Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.

„Widz niecierpliwy" czy uważny obserwator? Dwie podróże Tymona Terleckiego, w: Tymon Terlecki – pamięć i sumienie emigracji, red. J. Jarzębski i A. Juszczyk, Przemyśl 2009.

Trzy zapisy morskich podróży: Uniłowski, Gombrowicz, Białoszewski, w: Witold Gombrowicz. Nasz współczesny, red. J. Jarzębskiego, Kraków 2010, s.  752- 763.

Krytyk w PRL-u. O kilku problemach w badaniu nad krytyka powojenną, w: PRL – świat (nie)przedstawiony, Poznań 2010, s. 127- 139.

„Bezł(r)adne rozważania starego krytyka"? O krytyce „tradycyjnej" w latach dziewięćdziesiątych i pierwszych, w: 20 lat literatury polskiej 1989-2009, t. I, cz. I. Życie literackie po 1989 roku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010, s. 61- 77.

Prace popularno-naukowe:

Leksykon postaci literackich, Bielsko Biała 2004 (współautor haseł)

Egzystencjalizm, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. IX. Literatura współczesna 1939-1956, Wydawnictwo SMS 2005.

Krytyka literacka, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. X. Literatura współczesna 1939-1956, Wydawnictwo SMS 2006.

Artykuły:

Książka o Sycylii Jarosława Iwaszkiewicza, „Dekada Literacka" 2000, nr 6/8.

Dojrzewanie Albertynki, [rec. M. Gretkowska, Polka], „Dekada Literacka" 2001, nr 11/12.

Słowa Herberta. Słowa o Herbercie [rec. Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998;  J. Łukasiewicz, Herbert], „Dekada Literacka" 2002, nr 1/2.

Kulturowy fałsz i melancholia antropologa [rec. P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej], „Dekada Literacka" 2003, nr 5/6.

Nie(bo) nie, czyli powieści zaangażowanej kłopot poważny [rec. M. Sieniewicz, Czwarte niebo], „FA-art" 2004, nr 1.

Historyczna choć nie martwa. Rozmowa ze Stanisławem Stabrą, „Dekada Literacka" 2005, nr 3-4, s. 89-94.

Podróże Dyzia Marzyciela [rec. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag], „Dekada Literacka" 2005, nr 6, s. 60-65.

Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem, „Dekada Literacka" 2005, nr 6, s. 30-39.

Zapamiętane z… rozmowy z Ryszardem Krynickim, która odbyła się w majowe późne popołudnie w domu poety na krakowskim Podgórzu, „Dekada Literacka" 2005,  nr 3/4, s. 83-85 (wersja w języku rosyjskim opublikowana w piśmie „Nowaja Polsza" 2006, nr 1).

Dojrzałość do literatury. Refleksje o czytaniu, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni" 2006, nr 1, s. 39-41.

O podróżach, Piotr Kowalski, Jakub, Niedźwiedź, Olga Płaszczewska, Marek Kozicki, Teresa Walas; rozm. przepr. Dorota Kozicka, „Dekada Literacka" 2006, nr 6, s. 16-29.

„Inny nie będę…" (o Ryszardzie Kapuścińskim), „Dekada Literacka" 2006, nr 6, s. 130-133.

O krytyce literackiej, „Odra" 2007, nr 2, s. 142 -143.

Metafory metakrytyki – przenośny wizerunek krytyka literatury [zmieniona wersja  referatu opublikowana pod tym samym tytułem], „Odrze"  2007, nr 5, s.77-83.

Pan od piękna, „Alma Mater" 2007, nr 91, s. 64-65.

„Glucklich ist man hin und wieder nur in Gedichten" / „Szczęśliwym bywa się tylko w wierszach" /  Szkic o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, „Dialog. Magazyn polsko-niemiecki" 2008, nr 83, s. 80-85 [wersja niemiecka], s. 86-90 [wersja polska].

Stambulskie pasaże [rec. Ohran Pamuk, Stambuł], „Przegląd Polityczny" 2008, nr 89, s. 55-57.

„Nowe jest z natury dyskretne i słabo pochwytne",  Z Piotrem Śliwińskim rozmawiają Dorota Kozicka i Tomasz Cieślak-Sokołowski, „Dekada Literacka" 2008, nr 2-3, s. 33-41.

Musimy się jakoś różnić… [rec. R. Ostaszewski, Etapy. Rozmowy z pisarzami (i nie tylko); J. Borowiec, Szare światło. Rozmowy z Krystyna Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem; M. Larek, J. Borowczyk, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami], „Dekada Literacka" 2009, nr 3.

Czy ktoś to kupi? Czyli krytyka „poza władzą sądzenia"… [rec. K. Uniłowski, Kup pan książkę! Szkice i recenzje], „Dekada Literacka" 2010, nr 1.

Neue Themen, neue Poetik. Polnische Literatur nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, „Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin" 2010, nr 93, s. 9-93.

Nowe tematy, nowa poetyka. Polska literatura po upadku komunizmu, „Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki" 2010, nr 93, s. 94-96 [magazyn i tekst w obu wersjach językowych].

Zobacz także