Pracownia Pytań Krytycznych

SEMINARIA I DYSKUSJE

Pracownia organizuje seminaria poświęcone bieżącym zjawiskom w krytyce kultury, a także dyskusje o formach współczesnego życia literackiego w Polce i zagranicą.

Seminarium: Rytualność szczerego głosu: od jednostkowej ekspresji do społecznego afektu. Strategie szczerości w krytyce XX i XXI wieku

30.11.2018, Wydział Polonistyki UJ

Seminarium: Uwikłani w POP. Tradycje i praktyki popkultury a języki krytyczne

15.06.2018, Wydział Polonistyki UJ

Polski Esej Literacki |rozmowa o polskiej eseistyce i antologii eseju pod redakcją Jana Tomkowskiego, z udziałem Renaty Lis, Romy Sendyki i Marty Wyki. Dyskusję prowadziła Katarzyna Trzeciak

13.03.2018, Wydział Polonistyki UJ

Literackie biografie | dyskusja o biografistyce z udziałem Renaty Lis, Olgi Szmidt i Moniki Świerkosz

12.03.2018, księgarnia LOKATOR

Festiwale i literatura | rozmowa o polskich festiwalach literackich i ich wpływie na literaturę z udziałem Grzegorza Jankowicza, Pauliny Małochleb i Krzysztofa Siwczyka. Dyskusję prowadziła Dorota Kozicka

22.01.2018, Wydział Polonistyki UJ

Dyskusja Wstydliwe praktyki i pedagogika wstydu we współczesnej krytyce i życiu literackim z udziałem Doroty Kozickiej, Iwony Boruszkowskiej, Anny Marchewki, Moniki Świerkosz i Katarzyny Trzeciak

6.06.2017, Wydział Polonistyki UJ

SPOTKANIA WOKÓŁ PUBLIKACJI
NAUKOWYCH I DYSKUSJE Z AUTOR(K)AMI

 

Pracownia Pytań Krytycznych od kilku lat prowadzi cykl rozmów o książkach autorów i autorek związanych z Wydziałem Polonistyki UJ, a także z badaczami i badaczkami z innych ośrodków naukowych.

2018

„Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz-queer-Sedgwick” Błażeja Warkockiego

„Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm” Moniki Świerkosz

Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury” Jerzego Franczaka

2017

„Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema” Agnieszki Gajewskiej

„Szczęśliwe winy teolingwizmu. polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej” Piotra Bogaleckiego

„Proza: wykroje i wzory” Jerzego Franczaka

2016

„Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku” Przemysława Czaplińskiego

„Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy” pod redakcją Agnieszki Rejniak Majewskiej i Tomasza Majewskiego

Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych” Romy Sendyki

2015

„Obraz i ślad" Andrzeja Zawadzkiego

„Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich" Elżbiety Rybickiej

„W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm" Moniki Świerkosz

 „Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego" Dominika Antonika

„Widmontologie. Genezy” Jakuba Momry

SPOTKANIA Z PISARZAMI I PISARKAMI

We współpracy z różnymi instytucjami literackimi Pracownia organizuje także spotkania z pisarzami i pisarkami, m.in. z Magdaleną Tulli, Michałem Cichym, Ingą Iwasiów, Andrzejem Muszyńskim.