Publikacje

Lista publikacji

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Krajobrazy dźwiękowe wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, red. Piotr Śliwiński, Poznań 2012, s. 165-177.

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Blisko tekstu – lektura krytyczna, dydaktyka uniwersytecka a teorie kulturowe, w: Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. Krzysztof Biedrzycki, Anna Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 209-217. PDF

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Jak czytać współcześnie współczesną poezję?, „Wielogłos" 2011, nr 1, s. 144-155.

Tomasz Cieślak-Sokołowski
„Poza wierszem i prozą, poza intencją i uzasadnieniem". O granicach wierszowości w serii przypisów do utworu „Zmieniał się język", „Czytanie Literatury" 2012, nr 1, s. 111-127. PDF

Maciej Urbanowski
Doświadczenie historii w dziennikach wojennych Andrzeja Bobkowskiego, Ernsta Jün- gera i Pierre'a Drieu la Rochella
w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. Boleckiego i J. Madejskiego, seria „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej" t. 90, IBL, Warszawa 2010.

Maciej Urbanowski
Stanisław Brzozowski and fascism
„Studies in East European Thought" (Fryburg) 2011, nr 63.

Maciej Urbanowski
Querido Jorge (o listach Andrzeja Bobkowskiego do Jerzego Turowicza)
„Dekada Literacka" 2011, nr 4.

Maciej Urbanowski
Powieść nacjonalistyczna? O przedwojennej prozie Władysława Jana Grabskiego
w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

Maciej Urbanowski
„Drogą ku przemianie serc jest walka…". Doświadczenie świętości w prozie Jana Dobraczyńskiego
w: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak i P. Nowaczyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

Maciej Urbanowski
Between a Valley of Joy and a Valley of Nothingness. The Year 1989 and Polish Literature
w: 20 Years After the Collapse of Communism. Expectations, achievements and disillusions of 1989, ed. N. Hayoz, L. Jesień, D. Koleva, Peter Lang, Bern 2011.

Maciej Urbanowski
"Tak lubię te ich śmiechy i dowcip"
w: Buntownik – cyklista – kosmopolak. O Andrzeju Bobkowski i jego twórczości, red. J. Klejnocki, A. St. Kowalczyk, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2011.

Maciej Urbanowski
Pokolenie 1910 i prądy duchowe wśród młodzieży francuskiej
w: Formacja 1910: świadkowie nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2011.

Maciej Urbanowski
Krytyka literacka Stefana Kisielewskiego i pokolenie 1910
w: Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Maciej Urbanowski
Droga do Rzymu: Newman Stanisława Brzozowskiego
w: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczyk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Wydawnictwo UW, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.

Maciej Urbanowski
„Kollaboration" mit Nazideutschland?  Mackiewicz – Skiwski
w: Zwischen (Sowjet-Russland und Deutschland. Geschichte und Polityk im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902-1985), herausgegeben von  K. Ruchniewicz und M. Zybura, Fiber Verlag, Osnabrück 2012.

Maciej Urbanowski
Obraz Polski niepodległej w literaturze nurtu prawicowego 1918-1939
w: Metamorfozy społeczne. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, redaktorzy naukowi W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012.

Maciej Urbanowski
„Walczymy w gruncie rzeczy o to samo…"? Wokół listów Stanisław Piaseckiego i Włodzimierza Pietrzaka do Kazimierza Wyki
„Ruch Literacki" 2012, nr 3 (312).

Maciej Urbanowski
Andrzejewski – Wyka: dzieje pewnej przyjaźni (wprowadzenie do tematu)
„Nowa Dekada Krakowska" 2012, nr 2.

Maciej Urbanowski
Kilka uwag wstępnych [do:] S. Brzozowski, Pod ciężarem Boga (fragmenty powieści)
„Arcana" 2012, nr 106-107.

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Cyberciało (poematu) Andrzeja Sosnowskiego. Wstęp do lektury „Zoomu"
w: Cielesność w polskiej poezji najnowszej, red. T. Cieślak, K. Pietrych (2010)

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Peiperyzm dzisiaj, czyli o pewnej linii polskiej poezji najnowszej
w: Dwie dekady nowej (?) literatury 1989-2009, red. S. Gawliński, D. Siwor (2011)

Tomasz Cieślak-Sokołowski
W „wąwozach awangardy": Lech Piwowar, Mila Elin
w: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, red. T. Cieślak-Sokołowski, D. Kozicka (2011)

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Zapomniany język Kornhausera. Glosy do wiersza Tyle rzeczy niezwykłych
w: Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera, red. A. Gleń (2011)

Maciej Urbanowski
Gest śmiechu w literaturze dwudziestolecia międzywojennego
„Wielogłos". Pismo Wydziału Polonistyki UJ 2007, nr 1

Maciej Urbanowski
Pojęcie poezji czystej w krytyce literackiej pierwszej połowy XX wieku (rekonesans)
w: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007

Maciej Urbanowski
Centrala? Krytyka w „Gazecie Wyborczej"
w: Między rynkiem a uniwersytetem. Krytyka literacka na przełomie XX i XXI, red. D. Kozicka i T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2007

Maciej Urbanowski
Brzozowski i powojenna krytyka literacka (uwagi wstępne)
„Dekada Literacka" 2008, nr 4 (230) PDF

Maciej Urbanowski
Śmieszek Płaczek (Wokół powieści „Nikt" Jerzego Andrzejewskiego)
w: Punkty widzenia – światopoglądy – literatura. Prace ofiarowane Marcie Wyce, Universitas, Kraków 2008

Maciej Urbanowski
Polityka Hamleta? Herbert wobec III RP
w: Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie, red. A. Grabowski, J. Kopciński i J. Snopek, Biblioteka Narodowa 2010

Maciej Urbanowski
Persefona w polskiej poezji i dramacie 1918-1939
w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Korytowska i M. Sokalska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010

Maciej Urbanowski
Doświadczenie historii w dziennikach wojennych Andrzeja Bobkowskiego, Ernsta Jüngera i Pierre'a Drieu la Rochella
w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, pod red. W. Boleckiego i J. Madejskiego, seria „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej" t. 90, IBL, Warszawa 2010

Krzysztof Biedrzycki
Przedmowa
w: Stanisław Barańczak, Etyka i polityka, Kraków 2009

Krzysztof Biedrzycki
Między „Słowem" a „Kurierem". Żagaryści w wileńskiej prasie codziennej
w: Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, J. Fazan, Kraków 2009, s. 82-91

Krzysztof Biedrzycki
„La toison d'or du néant". „Rien, comme quelque chore, arrive n'importe ou". Zbigniew Herbert et Philip Larkin, trad. de Brigitte Gautier
w: Herbert. Poete polonaise 1924-1998, sous la direction de Brigitte Gautier, Paris 2009

Krzysztof Biedrzycki
Z PRL-u w ponowoczesność
„Znak" 2009, nr 5

Krzysztof Biedrzycki
Rana [rec. Tatarak, reż Andrzej Wajda]
„Znak" 2009, nr 10

Krzysztof Biedrzycki
Gra sensu i nonsensu. Poważna i nie-poważna poezja Barańczaka scalona,
„Dekada Literacka" 2009, nr 5/6  PDF

Krzysztof Biedrzycki
Język polski w gimnazjum – wskazówki metodyczne
w: Podstawa programowa z komentarzami, tom 2, Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009

Krzysztof Biedrzycki
Lęki i szanse (literatura najnowsza w szkole)
„Zeszyty Szkolne" 2009, nr 4

Krzysztof Biedrzycki
Literatura różnie potrzebna, „Tygodnik Powszechny" 2010, nr 8

Krzysztof Biedrzycki
Polityka i poetyka. Stanisław Barańczak
w: PRL – świat (nie)przedstawiony, red. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski, Poznań 2010

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Poeta spójnik. Notatnik o kilku niepewnych wierszach
w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, red. Piotr Śliwiński, WBPiCAK, Seria KRYTYKA, t. 3, Poznań 2010, s.  11-24  PDF

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Współczesna sytuacja liryczna i poetyki Nowej Fali (Krynicki –  Sommer, egzemplum)
„Strony" 2010, nr 1, s. 40-53

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Gry językowe w „Brulionie Bebe B."
w: Świat literacki Małgorzaty Musierowicz, red. Andrzej Sulikowski, Wolumina, Szczecin 2010, s. 163-178

Tomasz Cieślak-Sokołowski
„Purenonsense'owy dowcip". Kilka uwag na marginesie książki Stanisława Barańczaka Czytelnik ubezwłasnowolniony
w: PRL – świat (nie)przedstawiony, red. Agnieszka Czyżak, Jan Galant, Marcin Jaworski, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2010, s. 193-204

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Moment lingwistyczny. Dlaczego Ryszard Krynicki nie przedrukował wiersza to, nic w: Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia '68, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Iwona Misiak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 169-178

Tomasz Cieślak-Sokołowski
„Mój Boże, jak pisać biografię?"
„Dekada Literacka" 2010, nr 4-5, s. 6-9 [szkic o współczesnej krytyce biograficznej] PDF

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Wiersze nie wybrane
„Dekada Literacka" 2010, nr 4-5, s. 168-175 [recenzja] Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Kraków 2009

Listy Kazimierza Wyki do Jerzego Turowicza (1941 – 1970)
„Dekada Literacka" 2010, nr 4-5, s. 168-175 [recenzja] 2010, nr 1-2, s. 88-107 [opracowanie i przypisy Tomasz Cieślak-Sokołowski] PDF

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Rozruszać marginesy!
w: Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Dietrych, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009, s. 605-619

Tomasz Cieślak-Sokołowski
(Nie)doskonały hermeneuta
„Znak" 2009, nr 6, s. 149-151 [recenzja] Krzysztof Biedrzycki, Wariacje metafizyczne. Szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie, Kraków 2007

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Kwoty i kwity, czyli ile kosztowała Ziemia jałowa?
„Dekada Literacka" 2009, nr 1-2, s. 86-89  PDF

Tomasz Cieślak-Sokołowski
„Dzieci dorosły"…
„Dekada Literacka" 2009, nr 4, s. 148-151 [recenzja] Jerzy Jarniewicz, Od pieśni do skowytu, Wrocław 2008

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Pastoral jako tryb lektury polskiej literatury nowoczesnej
„Wielogłos" 2008, nr 1, s. 188-196 [recenzja] Marek Zaleski, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności, Kraków 2007

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Gry i zabawy w literaturę (bardzo krótkie wprowadzenie),
„Dekada Literacka" 2009, nr 5-6, s. 6-11

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Dwaj judasze patrzą na pana Brzoskę
„Tygiel Kultury" 2009, nr 4/5, s. 187-193 [recenzja] Wojciech Brzoska, Przez Judasza, Olsztyn 2008

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Zaplecze polskiej poezji
„Dekada Literacka" 2009, nr 3, s. 168 [szkic o poezji Wojciecha Gruchały]

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Pisanie wzdłuż krawędzi
„Dekada Literacka" 2009, nr 5-6, s. 164 [szkic o poezji Agnieszki Mirahiny]

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Droga do Damaszku. Kilka uwag o trzech nieoczywistych wierszach Tadeusza Różewicza
w: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy, red. Dorota Kozicka, Maciej Urbanowski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008, s. 97-111

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Bycie na sposób opowieści
w: Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, red. Jolanta Pasterska, Magdalena Rabizo-Birek, Rzeszów 2008, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza", s. 127-135

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Przy słowie, „Dekada Literacka" 2008, nr 2-3. s. 131-133 [recenzja] Bogusława Latawiec, Odkrytki, Warszawa 2007

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Awangardowy Eliot
„Dekada Literacka" 2008, nr 2-3. s. 1801-185 [szkic] Thomas Stearns Eliot, W moim początku jest mój kres, przeł. Adam Pomorski, Warszawa 2007; Marjorie Perloff, 21st-Century Modernism. The „New" Poetics, Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2002 PDF

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Runy cytadeli?, „Tygiel Kultury" 2008, nr 1/3, s. 188-194 [recenzja – wspólnie z Piotrem Sobolczykiem; cykl „Nocne krytyków czaty"] Adam Kaczanowski, Sośnicki. Szary człowiek, Poznań 2006

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Kto się boi Zagniazdowników?
„Dekada Literacka" 2008, nr 4. s. 120-124 [recenzja] Joanna Mueller, Zagniazdowniki, Kraków 2007

Tomasz Cieślak-Sokołowski (tłum.)
Adam Czerniawski, Okulary Różewicza, „Dekada Literacka" 2008, nr 2-3. s. 98-111 [tekst stanowi tłumaczenie skróconej wersji Wstępu do książki They came to see a poet, Londyn: Anvil Press Poetry, 2004]

Tomasz Cieślak-Sokołowski (rozm.)
„Nie napisane wiersze" Zbigniewa Herberta – rozm. z Aleksandrem Fiutem
„Kwartalnik Artystyczny" 2008, nr 2, s. 105-121

Tomasz Cieślak-Sokołowski (rozm.)
Nowe jest z natury dyskretne i słabo pochwytne, rozm. z Piotrem Śliwińskim
„Dekada Literacka" 2008, nr 2-3. s. 32-41

Tomasz Cieślak-Sokołowski (rozm.)
Poezja jako urwany ślad, rozm. z Jackiem Gutorowem
„Dekada Literacka" 2008, nr 2-3. s. 42-56 PDF

Dorota Kozicka
Trygonometria czyli sztuka czytania autobiografii [rec. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, i wyzwanie]
„Teksty Drugie" 2001, nr 3/4

Dorota Kozicka
A nade wszystko żebym był pokorny..." – Zbigniew Herbert w ogrodzie Europy
„Ruch Literacki" 2003 (R. XLIV), z. 1

Dorota Kozicka
Dwudziestowieczne podróże intelektualne (Między esejem a autobiografią)
„Teksty Drugie" 2003, nr 2/3

Dorota Kozicka
Podróżny horyzont rozumienia
„Teksty Drugie" 2006, nr 1-2, s. 270-285

Dorota Kozicka
[rec.   B. Grodzki, Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i formach pojemnych Czesława Miłosza, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002]
„Pamiętnik Literacki" 2006, nr 4, s. 272-278

Dorota Kozicka
„Prawda widzenia": o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta
„Ruch Literacki" 2006 (R. 47), z. 6, s. 597-616

Dorota Kozicka
Krytyk w PRL-u
„Wielogłos" 2008, nr 1

Dorota Kozicka
Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (W ostatnim dwudziestoleciu)
„Pamiętnik Literacki" 2009, z. 2

Dorota Kozicka
Literaturoznawca w podróży służbowej
„Litteraria Copernicana" 2010, nr 1, s. 54- 61

Dorota Kozicka
Descrivere il mondo? Alcune considerazioni sulle relazioni di viaggio polacche dopo il 1989 w: La lezione dei vecchi maestri. Saggi sulla letteratura polacca 2001-2007, red. Silvano de Fanti, FORUM 2007, Universita degli studi di Udine

Dorota Kozicka
Przypisy do Dzieła
Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce, red. D. Kozicka, M. Urbanowski, Kraków 2007

Dorota Kozicka
Echa włoskich wędrówek trzech wieszczów w relacjach podróżnych Jarosława Iwaszkiewicza w: Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, red. E. Owczarz i J. Smulski, Łowicz 2001

Dorota Kozicka
„Czernienie papieru" jako „porządkowanie chaosu" – „Dziennik podróży do Austrii i Niemiec" Jerzego Stempowskiego w: Wędrować, pielgrzymować, być turystą, red P. Kowalski, Opole 2003

Dorota Kozicka
Wołanie o kanon? Znamienne wątki dyskusji metakrytycznych na przełomie wieków w: Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, Kraków 2005

Dorota Kozicka
Podróżny horyzont rozumienia
w: Hermeneutyka i literatura – ku nowej koine, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne" Poznań 2006

Dorota Kozicka
Przemożna wola konfrontacji. Sztuka patrzenia w esejach Zbigniewa Herberta
w: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, cz. II, Lublin 2006

Dorota Kozicka
„Mój przyjaciel malarz". Parę słów o przyjaźni Zbigniewa Herberta z Józefem Czapskim w: Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J. M. Ruszar, Lublin 2006

Dorota Kozicka
Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem
w: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość, tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla- Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007

Dorota Kozicka
„Nie ma nic na końcu książki"? – o literaturze niefikcjonalnej ostatnich lat
w: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2007

Dorota Kozicka
Metafory metakrytyki – przenośny wizerunek krytyka literatury
w: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak- Sokołowski, Kraków 2007

Dorota Kozicka
Podróże kształcą? Doświadczenie podróży w twórczości Andrzeja Stasiuka
w: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007

Dorota Kozicka
Czy krytyk musi być kochany, czyli o narcystycznych skłonnościach krytyki literackiej
w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008

Dorota Kozicka
Krytyk przeciw Uniwersytetowi. O antymetodologicznych strategiach krytyki literackiej po roku 1989
w: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, Cz. II: Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008

Dorota Kozicka
„Widz niecierpliwy" czy uważny obserwator? Dwie podróże Tymona Terleckiego
w:Tymon Terlecki – pamięć i sumienie emigracji, red. J. Jarzębski i A. Juszczyk, Przemyśl 2009

Dorota Kozicka
Trzy zapisy morskich podróży: Uniłowski, Gombrowicz, Białoszewski
w: Witold Gombrowicz. Nasz współczesny, red. J. Jarzębskiego, Kraków 2010, s. 752- 763

Dorota Kozicka
Krytyk w PRL-u. O kilku problemach w badaniu nad krytyka powojenną
w: PRL – świat (nie)przedstawiony, Poznań 2010, s. 127- 139

Dorota Kozicka
„Bezł(r)adne rozważania starego krytyka"? O krytyce „tradycyjnej" w latach dziewięćdziesiątych i pierwszych, w: 20 lat literatury polskiej 1989-2009, t. I, cz. I. Życie literackie po 1989 roku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010, s. 61- 77

Dorota Kozicka
Książka o Sycylii Jarosława Iwaszkiewicza
„Dekada Literacka" 2000, nr 6/8

Dorota Kozicka
Dojrzewanie Albertynki, [rec. M. Gretkowska, Polka]
„Dekada Literacka" 2001, nr 11/12

Dorota Kozicka
Słowa Herberta. Słowa o Herbercie [rec. Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998;  J. Łukasiewicz, Herbert]
„Dekada Literacka" 2002, nr 1/2

Dorota Kozicka
Kulturowy fałsz i melancholia antropologa [rec. P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej]
„Dekada Literacka" 2003, nr 5/6

Dorota Kozicka
Nie(bo) nie, czyli powieści zaangażowanej kłopot poważny [rec. M. Sieniewicz, Czwarte niebo]
„FA-art" 2004, nr 1

Dorota Kozicka (rozm.)
Historyczna choć nie martwa. Rozmowa ze Stanisławem Stabrą
„Dekada Literacka" 2005, nr 3-4, s. 89-94

Dorota Kozicka
Podróże Dyzia Marzyciela [rec. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag]
„Dekada Literacka" 2005, nr 6, s. 60-65

Dorota Kozicka
Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem
„Dekada Literacka" 2005, nr 6, s. 30-39

Dorota Kozicka (rozm.)
Zapamiętane z… rozmowy z Ryszardem Krynickim, która odbyła się w majowe późne popołudnie w domu poety na krakowskim Podgórzu
„Dekada Literacka" 2005,  nr 3/4, s. 83-85 (wersja w języku rosyjskim opublikowana w piśmie „Nowaja Polsza" 2006, nr 1)

Dorota Kozicka
Dojrzałość do literatury. Refleksje o czytaniu
„Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni" 2006, nr 1, s. 39-41

Dorota Kozicka (rozm.)
O podróżach, Piotr Kowalski, Jakub, Niedźwiedź, Olga Płaszczewska, Marek Kozicki, Teresa Walas „Dekada Literacka" 2006, nr 6, s. 16-29

Dorota Kozicka
„Inny nie będę…" (o Ryszardzie Kapuścińskim)
„Dekada Literacka" 2006, nr 6, s. 130-133

Dorota Kozicka
O krytyce literackiej
„Odra" 2007, nr 2, s. 142 -143

Dorota Kozicka
Metafory metakrytyki – przenośny wizerunek krytyka literatury [zmieniona wersja  referatu opublikowana pod tym samym tytułem] „Odra"  2007, nr 5, s.77-83

Dorota Kozicka
Pan od piękna
„Alma Mater" 2007, nr 91, s. 64-65

Dorota Kozicka
„Glucklich ist man hin und wieder nur in Gedichten" / „Szczęśliwym bywa się tylko w wierszach"/  Szkic o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza
„Dialog. Magazyn polsko-niemiecki" 2008, nr 83, s. 80-85 [wersja niemiecka], s. 86-90 [wersja polska]

Dorota Kozicka
Stambulskie pasaże [rec. Ohran Pamuk, Stambuł]
„Przegląd Polityczny" 2008, nr 89, s. 55-57

Dorota Kozicka (rozm.)
„Nowe jest z natury dyskretne i słabo pochwytne", z Piotrem Śliwińskim rozmawiają Dorota Kozicka i Tomasz Cieślak-Sokołowski, „Dekada Literacka" 2008, nr 2-3, s. 33-41

Dorota Kozicka
Musimy się jakoś różnić… [rec. R. Ostaszewski, Etapy. Rozmowy z pisarzami (i nie tylko); J. Borowiec, Szare światło. Rozmowy z Krystyna Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem; M. Larek, J. Borowczyk, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami]
„Dekada Literacka" 2009, nr 3/4  PDF

Dorota Kozicka
Czy ktoś to kupi? Czyli krytyka „poza władzą sądzenia"[rec. K. Uniłowski, Kup pan książkę! Szkice i recenzje], „Dekada Literacka" 2010, nr 1 PDF

Dorota Kozicka
Neue Themen, neue Poetik. Polnische Literatur nach dem Zusammenbruch des Kommunismus
„Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin" 2010, nr 93, s. 9-93

Dorota Kozicka
Nowe tematy, nowa poetyka. Polska literatura po upadku komunizmu
„Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki" 2010, nr 93, s. 94-96 [magazyn i tekst w obu wersjach językowych]